सर्वे भवन्तु सुखिन:
सर्वे सन्तु निरामया:।
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु।
मा कश्चित् दु:खभाग भवेत् ।।
Happiness be unto all.
Perfect health be unto all.
May all see what is good.
May all be free from suffering.

अयन्तु परमोधर्म: यद् योगेन आत्मदर्शनम्